رحیم شهریاری در تبریز به روی صحنه رفت

تصویر ندارد

رحیم شهریاری و گروه آراز طی ۳ شب درحالی میزبان طرفداران خود بودند که استقبال از این کنسرت خیلی خوب بود . درب های سالن نیم ساعت قبل از اجرا به روی مردم باز شدند و اجرا راس ساعت معین آغاز شد . بعد از حضور نوازنده ها ، رحیم شهریاری کنسرت را با آهنگی …